Associació Sindical d'Empleats Municipals Independents de Tarragona

ACTUALITAT NEGOCIACIÓ - gener 2011
2 Gener 2011

PLA DE PENSIONS

En reunió de la comissió de seguiment de l’acord de funcionaris convocada el dia 13 de gener a petició nostra, la Corporació ha manifestat que aquest any es tornarà a ingressar la quantitat de 966,36 € a cada partícip, donada la supressió en la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat de 2011 de la clàusula en la que s’emparava la retallada de l’aportació al pla de pensions de 2010.

TRAMITACIÓ DE LA VALORACIÓ DE LLOCS DE TREBALL

La Corporació ha manifestat en reunió conjunta amb tots els sindicats que iniciarà l’aprovació de la Valoració de Llocs de Treball pel Consell Plenari en les pròximes sessions amb els blocs dels grups AP (agrupacions professionals) i C2.

D’aquesta manera, malgrat l’oposició dels sindicats CCOO i USOC, es podran començar a pagar als treballadors els nous complements específics.

La decisió d’anar aprovant i aplicant la Valoració en funció dels diferents grups/subgrups (AP, C2, C1, A2 i A1) ve plantejada per motius de seguretat jurídica (Llei de Pressupostos Generals de l’Estat).

CARRERA PROFESSIONAL

Segons l’article 16.2. de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP), la carrera professional és el conjunt ordenat d’oportunitats d’ascens i expectatives de progrés professional conforme als principis d’igualtat, mèrit i capacitat.

En consonància amb les disposicions de l’EBEP sobre aquest tema, des d’ASEMIT apostem per l’establiment d’unnoumodelde carrera professional que permeti encarrilar les expectatives del personal en el marc dels interessos i necessitats de l’Ajuntament.

Demanem impulsar la promoció professional i el desenvolupament professional del personal mitjançant sistemes objectius i transparents, com a factor de motivació, reconeixement i millora de les retribucions.

Com a primera mesura per al desenvolupament d’aquest nou model de carrera professional dins de l’Ajuntament vam aportar a la mesa negociadora del 3 de desembre una proposta de criteris per a la mobilitat i la promoció professional (*). Continuarem la negociació amb la Corporació i els altres sindicats amb la voluntat d’arribar a un acord en aquest tema.

Els límits imposats per la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat en la taxa de reposició d’efectius dificulten i dificultaran en el futur la creació de noves places i, per tant, no podem estar d’acord en l’amortització de places que difícilment podran ser reemplaçades. Aquesta ha estat la nostra postura davant la recent modificació de la plantilla de 2011 aprobada per la Corporació.

(*) Podeu veure la proposta inicial revisada en document adjunt.

NOU DRET DE REDUCCIÓ DE JORNADA O SUSPENSIÓ DE LA JORNADA PER HOSPITALITZACIÓ DE FILLS I FILLES AMB MALALTIES GREUS

La Llei 39/2010, de 22 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat (disposicions finals) ha generat aquest nou dret modificant la Llei General de la Seguretat Social, l’Estatut dels Treballadors i l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP).

L’art. 49.e) de l’EBEP disposa el següent:

“Permiso por cuidado de hijo menor afectado por cáncer u otra enfermedad grave: el funcionario tendrá derecho a una reducción de la jornada de trabajo de al menos la mitad de la duración de aquélla, percibiendo las retribuciones íntegras, para el cuidado, durante la hospitalización y tratamiento continuado, del hijo menor de edad, por naturaleza o adopción, o en los supuestos de acogimiento preadoptivo o permanente del menor, afectado por cáncer (tumores malignos, melanomas y carcinomas), o por cualquier otra enfermedad grave que implique un ingreso hospitalario de larga duración y requiera la necesidad de su cuidado directo, continuo y permanente y, como máximo, hasta que el menor cumpla los 18 años.

Reglamentariamente, se establecerán las condiciones y supuestos en los que esta reducción de jornada se podrá acumular en jornadas completas.

Asimismo, cuando concurran en ambos progenitores, adoptantes o acogedores de carácter preadoptivo o permanente, las circunstancias necesarias para tener derecho a este permiso o, en su caso, puedan tener la condición de beneficiarios de la prestación establecida para este fin en el Régimen de la Seguridad Social que les sea de aplicación, el derecho a su disfrute sólo podrá ser reconocido a favor de uno de ellos”.

Associació Sindical d'Empleats Municipals Independents de Tarragona asemit@asemit.com
Dissenyada i programada per AjLombarte ajlombarte@yahoo.es