Associació Sindical d'Empleats Municipals Independents de Tarragona

ACTUALITAT NEGOCIACIÓ Octubre 2012
25 Setembre 2012

ACTUALITAT NEGOCIACIÓ   

ASEMIT- Octubre 2012 

  

APLICACIÓ DEL RD 20/2012 A LES RETRIBUCIONS EN LES SITUACIONS D'INCAPACITAT TEMPORAL (IT) 

L'aplicació del RDL 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, comporta una disminució important en les retribucions dels funcionaris durant les situacións d'IT. Tot i estar absolutament en contra d'aquest RDL, hem aportat propostes a la negociació amb la intenció de rebaixar-ne la repercussió en les nostres retribucions. L'acord resultant recull bastantes de les propostes que hem presentat.

Exposem a continuació com ha quedat aquest tema, regulat a l'art 13 de l'Acord/Conveni, el qual serà modificat per incorporar-hi els nous acords, que seran vigents només mentre ho sigui la suspensió dels Acords, Pactes i Convenis disposada a l'art. 9.7. del RDL. 

SITUACIÓ

ABANS RDL

RDL

ACORDS NEGOCIACIÓ

1.- Tres primers dies, IT per contingències   comunes

- 100 % retribucions

- 0% a 50% retibucions

Escollir:

- a) 50% retribucions

- b) En situacions d'indisposició   sense baixa: absències recuperables amb 100% retribucions

2.- Dia 4t.fins 20è, IT per contingències comunes

- 100% retribucions

- Fins al 75% retribucions

- 75% retribucions amb excepcions al   100% (*)

3.- A partir dia 21è, IT per contingències   comunes

- 100% retribucions

- 100% retribucions

- 100 % retribucions

4.- IT per contingències professionals

- 100% retribucions

-  Fins al   100% retribucions

- 100% retribucions

5.- Supòsits excepcionals i justificats:

- a) Hospitalització i/o intervenció quirúrgica

 

 

 

 

 

- a) 100% retribucions

 

- a) Fins al 100% retribucions

 

- a) 100% retribucions

-b) En casos de malaltia crònica,   embaràs de risc, càncer o malatia greu: 100% retribucions (*)

-c) En malalties no recollides com a   professionals però vinculades a condicions del lloc de treball:100%   retribucions (*)

d) En malalties associades o   agreujades per discapacitat igual o superior al 33%: 100% retribucions (*)

Podeu veure l'acord complet en document adjunt

SUPRESSIÓ PAGA EXTRAODINÀRIA DE NADAL

Davant la supressió de la propera paga extraordinària de desembre de 2012 ordenada al RDL 20/2012, hem presentat diferents propostes a la mesa negociadora per tal de minimitzar-ne l'impacte en les retribucions:

 1.- PRODUCTIVITAT

Proposem l'abonament d'un complement de productivitat per objectius dins de l'exercici 2012, de conformitat amb l'art. 22.7. de la Llei 2/2012, de Pressuposts Generals de l'Estat.

La Corporació ho ha rebutjat.

 2.- ABONAMENT DE 44 DIES DE LA PAGA EXTRAORDINÀRIA DE DESEMBRE

 El dret de cobrament de la paga extraordinària de desembre comença a generar-se des de l'1 de juny, per tant, i donat que el RDL 20/2012 va entrar en vigor el 14 de juliol, els funcionaris tenen dret a cobrar aquests 44 dies durant els quals no els hi era d'aplicació.

La Corporació manifesta que ho pagaria en el cas que existís una sentència favorable.

3.- AVANÇAMENT DE LES PAGUES EXTRAORDINÀRIES FINS 2015

Aquesta mesura permetria reduir temporalment l'efecte de la supressió de la paga extraordinària ordenada en el RDL 20/2012 alhora que s'hi dona compliment, tot i que no constitueix una recuperació econòmica de la paga suprimida.

La Corporació ho accepta i es modifica el redactat del quart paràgraf de l'art. 16 de l'Acord de funcionaris, quedant de la següent manera:

"El personal funcionari amb una antiguitat superior a un any podrà demanar l'avançament de la paga extraordinària corresponent a l'any natural".

D'aquesta manera, prèvia sol·licitud, el personal podrà percebre a primers de gener de 2013 la/les paga/pagues extra de 2013.

4.- REGULARITZACIÓ DE L'IRPF

La disminució de les nostres retribucions de l'any 2012, ordenada en el RDL 20/2012, determina l'obligació de regularitzar el tipus de retenció que s'ens ha vingut aplicant fins ara, com a molt tardar en la nòmina del mes d'octubre.

Hem demanat a la Corporació que així es faci i es donaran les instruccions pertinents a Tresoreria.

AVALUACIÓ DE L'ACOMPLIMENT

La corporació ha portat a la mesa negociadora una proposta de criteris per a l'avaluació de l'acompliment dels empleats municipals.

L'avaluació de l'acompliment es troba regulada a l'art. 20 de l'EBEP i pot tenir efectes en les retribucions i en la carrera professional del personal.

No estem d'acord amb la proposta que ha presentat la Corporació i per això n'hem aportat una altra, amb la finalitat de seguir negociant per  poder arribar a un acord amb garanties pels treballadors i favorable a les seves retribucions, ja reiteradament perjudicades.

 

ENS CALEN FETS, NO PARAULES!!

http://www.tarragonaradio.cat/detalleOM.asp?id=25976&t=LAjuntament_fara_el_possible_per_no_aplicar_noves_retallades_als_funcionaris

http://www.tarragona21.com/pau-perez-farem-tot-el-possible-per-evitar-que-les-retallades-de-rajoy-afectin-als-nostres-funcionaris/

Associació Sindical d'Empleats Municipals Independents de Tarragona asemit@asemit.com
Dissenyada i programada per AjLombarte ajlombarte@yahoo.es