Associació Sindical d'Empleats Municipals Independents de Tarragona

FORMACIÓ MATERIAL D'INTERES

CURSOS ENTITATS PÚBLIQUES

FORMACIO ON LINE INAP (Instituto Nacional Administración Pública)

PLA DE FORMACIÓ LOCAL 2011 PER A L’ADMINISTRACIÓ LOCAL EAPC (Escola Administració Pública)

http://www20.gencat.cat/portal/site/eapc

FORMACIÓ ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS

http://www.acm.cat/formacio/cursos/afcap

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

http://www.diputaciodetarragona.cat/

 

RECULL DE MATERIAL D’ÚS FORMATIU PROFESSIONAL

                                   DRET PÚBLIC

Novetats legislatives

Formularis de dret local

http://www.diba.cat/web/normativa/formularis             

Legislació

http://www.060.es/te_ayudamos_a/legislacion/por materias-ides-idweb.html

Seminaris d’administració local

http://formacio.fmc.cat/09/index.asp?opc=10&anyo=2008

http://formacio.fmc.cat/09/index.asp?opc=10&anyo=2009     

Ajuntament Fàcil

http://www.fmc.cat/IMAGES_2/Ajuntament%20Facil.pdf

Informació jurídica

http://www.aranzadi.es/index.php/informacion-juridica

Cercador d’Informació de Diaris Oficials

http://www.diba.es/cido/  

Temaris administració general i especial Generalitat

http://www20.gencat.cat/portal/site/eapc

Models d'exàmens de la Generalitat

http://www20.gencat.cat/portal/site/governacio/menuitem.188cc2c34a4b942f8e629e30b0c0e1a0/?vgnextoid=523f8c6ae50d7110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=523f8c6ae50d7110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

Tests temaris oposicions

http://www.temariosenpdf.es/recursos-gratuitos.html

Manual de llenguatge i estil administratiu (castellà)  

Revista Catalana de Dret Públic

http://www10.gencat.cat/eapc_revistadret

Elaboració de documents administratius  

http://www.diba.es/c/document_library/get_file?uuid=4809a936-cf01-47f9-bad1-ba9028c4e4d7&groupId=477806   

http://www.diba.cat/centre_de_recursos_nous/cursos/doc_administratius/html/index.html

Documentació jurídica i administrativa        

Redacció de documents administratius (castellà)

Material didàctic per a cursos de llenguatge administratiu

http://www20.gencat.cat/docs/eapc/Home/Publicacions/Materials%20didactics/1%20Material%20didactic%20per%20a%20cursos%20de%20llenguatge%20administratiu/documents/material_cursos_llenguatge_adm.pdf

Redacció i presentació d’informes

http://www.diba.es/c/document_library/get_file?uuid=2fea14e3-5af1-4265-ae80-ee3f57bbfe7d&groupId=477806

Guia pràctica de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic

http://www.diba.cat/documents/199083/199111/assistenciagovernlocal-rrhh-fitxers-butlletiogl-maig2007-pdf.pdf

Legislació RRHH

http://www.diba.es/cemical/codibasic/presentacio.asp

Sentències RRHH

http://www.diba.es/cemical/sentencies2.asp

Prevenció de riscos laborals

Guia básica general de prevenció de riscos laborals

http://www.cjap.gva.es/portal/c/document_library/get_file?uuid=ba872004-37ff-4378-891e-2f8df12bb73e&groupId=390906

Dret urbanístic I

http://www.diba.es/c/document_library/get_file?uuid=071c6cbe-8048-486c-8ce5-bbe4dd4b593c&groupId=477806    

Dret urbanístic II

http://www.diba.es/c/document_library/get_file?uuid=42a0eba6-bfb8-4c68-bc35-151df98c168a&groupId=477806

Contractes del sector públic

http://virtual.eapc.cat/file.php/1/contractes_def_2010/inici.html  

Normativa de protecció de dades

http://www.apdcat.net/ca/contingut.php?cont_id=132&cat_id=122

Manual de la Llei orgànica de protecció de dades de carácter personal

Guía bàsica de protecció de dades per als ens locals

http://www.apd.cat/media/2666.pdf

Directiva de serveis

http://www.acm.cat/serveisjuridics/seccio/Càtedra

 

 GESTIÓ PÚBLICA

La Municipal (revista de gestió pública)

http://www.bcn.es/publicacions/la_municipal/60/index60.htm#E           

Quaderns de gestió

http://www.brullalabart.com/

Guíes de suport a la qualitat en la gestió pública local

http://www.dip-alicante.es/FORMACION/es/menu/almacen/GuiasCalidad/calidad.asp

Model EFQM 2010

http://www.clubexcelencia.org/ejes/EXCELENCIA/ModelosAvanzadosdeGestion/ModeloEFQMdeExcelencia2010

Comparació entre el Model d’Excel•lència  EFQM i els Sistemes de Gestió de la Qualitat (Normes ISO 9000)

http://www.aderexcelencia.es/documentos/EFQM%20-%20ISO%20.pdf

Cartes de serveis

http://www.diba.cat/pindoles_autofomacio/b4/default.htm?6

Preocupació per la qualitat i orientació al ciutadà-client

Atenció al ciutadà (manual)

http://www.diba.es/c/document_library/get_file?uuid=a9674e76-b49e-4a6e-abd1-135bbc57bcef&groupId=477806

Atenció al ciutadà

Tècniques d’expressió escrita

http://www.diba.es/c/document_library/get_file?uuid=0c25ead2-eb73-40ca-8310-bfa527a78036&groupId=477806

Tècniques d’expressio escrita: Manual complementari    

Gestió de projectes

 http://www.diba.es/documents/477802/0/gestio_projectes.pdf  

L’art de delegar (tutorial)

http://www.eapc.cat/virtual/directiva/delegar/wbt/crs.htm

La gestió del temps (tutorial)

http://www.eapc.cat/virtual/directiva/temps/wbt/index.htm

Presentacions eficaces (tutorial)

http://www.eapc.cat/virtual/directiva/presentar/wbt/crs.htm

Tècniques de comunicació i presentació en públic

http://www.diba.es/c/document_library/get_file?uuid=32c3d48f-ac23-4577-a229-7c9623580fbd&groupId=477806

Direcció d’equips (tutorial)

http://www.eapc.cat/virtual/tutorials/direccio_equips.htm

Liderar amb eficacia (tutorial)

http://www.eapc.cat/virtual/directiva/Lideratge/modulo7/index.htm

Gestió del canvi en les administracions locals

 http://www.diba.es/documents/477802/0/gestio_canvi.pdf

Auditoria Pública (revista)

http://www.auditoriapublica.com/

Economia, eficacia i eficiencia

http://www.diputaciodetarragona.cat/houdipu/media/upload/arxius/diputacio/publicacions/revista_sam/aeconomic/economia_eficacia_eficiencia_sam4.pdf

Guia per a la implantació d’un sistema de costos a l’administració local

http://www.femp.es/files/566-577-archivo/Guia_Implant.pdf

Sistemes de control i seguiment

http://www.diba.es/documents/477802/0/Seguiment_gestio.pdf

Indicadors de gestió de serveis municipals-2010

http://www.diba.cat/c/document_library/get_file?uuid=e268f21e-e1e0-43bd-9d29-11660fad9801&groupId=446869

La gestió dels resultats a les administracions públiques

http://jornades.entitatscambrils.net/files/4-7691-annex/Gestio_rtats_AAPP_Enric_Brull.pdf

El quadre de comandament integral a l’administració pública:el cas de l’Ajuntament de St. Cugat del Valles.

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/CLAD/clad0047604.pdf

http://www.sfo.santcugat.cat/files/3-4624-annex/Doc01.pdf

Optimitzacio del control de gestió en entitats públiques amb el quadre de comandament integral.

http://www.auditoriapublica.com/hemeroteca/199902_16_43.pdf

Gestió per processos a l’administració local

http://www.diba.es/pdfs/gest-pr.pdf

Millora de la gestió a les administracions públiques: la reenginyeria de processos i les eines de workflow

http://www.auditoriapublica.com/hemeroteca/200204_26_86.pdf

Manual pràctic de supervivència a l’adminstració electrònica

http://www.microlopez.es/downloads/Manual_Supervivencia_eAdmin.pdf  

Marqueting de serveis municipals

http://www.elmuro.es/101106/mark_serv_muni_puig.pdf

L’experiència de la Diputació de Barcelona en la comunicació amb els ciutadans

http://www.diba.es/c/document_library/get_file?uuid=ea8a23fe-2a60-4481-8553-73986234cf16&groupId=286059

Assetjament moral a la feina

http://www.osalan.euskadi.net/s94-osa0181/es/contenidos/libro/ergonomia_200430/es_200430/adjuntos/ergonomia_200430.pdf

Igualtat de gènere

Manual de protocol municipal  

http://www.diba.es/c/document_library/get_file?uuid=9f995d77-e978-4c37-b8ce-26987b137538&groupId=477806    

http://www.diba.cat/centre_de_recursos_nous/cursos/protocol_municipal/html/index.html 

Els tractaments protocolaris

http://www.diba.es/c/document_library/get_file?uuid=04004320-0af1-4ddb-8671-49e06da08cc4&groupId=477806

 

INFORMÀTICA D’USUARI

Guia pràctica d’iniciació a la informàtica

http://punttic.cat/files/Materials%20Formatius/033/033.pdf

Outlook Express  

http://www.diba.es/c/document_library/get_file?uuid=8941587a-b3d8-4be5-a55f-48ba6154f1ac&groupId=477806     

Acces XP inicial 

http://www.diba.es/c/document_library/get_file?uuid=f54dfc45-83dd-44be-a945-68efba111071&groupId=477806

Acces XP avançat

http://www.diba.es/c/document_library/get_file?uuid=b4d22082-7325-461c-90ad-d86e495bfdcc&groupId=477806

Acces XP pràctiques    

Excel XP inicial 

http://www.diba.es/c/document_library/get_file?uuid=1b11dbca-f393-4c92-ab80-5ad135c0b7f8&groupId=477806

Excel XP avançat

http://www.diba.es/c/document_library/get_file?uuid=bf8dffa2-923e-4dc4-896a-22b5e3aa5cb6&groupId=477806

Excel XP pràctiques     

Word XP inicial

http://www.diba.es/c/document_library/get_file?uuid=25dad2ba-3ae3-4a05-a049-6c9b95880a62&groupId=477806

Word XP avançat 

http://www.diba.es/c/document_library/get_file?uuid=60780af1-6dd6-4fb0-b70b-7bafc2d83c7d&groupId=477806

Word XP pràctiques     

Powerpoint XP 

http://www.diba.es/c/document_library/get_file?uuid=2fb684b7-36e1-42c1-b681-0f0bf69c030d&groupId=477806

Powerpoint XP pràctiques       

Manuals de windows, word, acces, power point, adobe acrobat, excel, web i correu electrònic

http://eapmurcia.carm.es/neweb2/servlet/integra.servlets.ControlPublico?IDCONTENIDO=15015&IDTIPO=100&RASTRO=c$m15012

Associació Sindical d'Empleats Municipals Independents de Tarragona asemit@asemit.com
Dissenyada i programada per AjLombarte ajlombarte@yahoo.es